“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

→ Todo procedemento dirixido, ben á vertedura dos residuos ou ben á súa destrución, total ou parcial, realizado sen pór en perigo a saúde humana e sen utilizar métodos que poidan causar prexuízos ao medio ambiente. En todo caso, estarán incluídos neste concepto os procedementos enumerados no anexo II.A de a Decisión da Comisión (96/350/CE) de 24 de maio de 1996, así como os que figuren nunha lista que, no seu caso, aprobe o Goberno.