“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ESTUDO DE SEGURIDADE E SAÚDE

→ Estatuto técnico da Prevención dos Riscos Laborais preciso en todas aquelas obras de construción nas que sexa preceptivo un proxecto de obra e reúnan algún dos seguintes requisitos: orzamento de execución por contrata igual ou superior a setenta e cinco millóns de pesetas; duración superior a trinta días laborais, empregando a máis de vinte traballadores simultaneamente; volume de man de obra superior a cincocentos días; obras de túneles, galerías ou presas.