“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

INSPECCIÓN MÉDICA DOS SERVIZOS PÚBLICOS DE SAÚDE

→ Unidade de servizo público encargada de acordar o alta dos traballadores que recuperen a plena capacidade laboral (xa sexa de oficio ou a proposta dos servizos médicos das Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social).