“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)

→ O Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) é unha Entidade Xestora con personalidade xurídica propia, adscrita ao Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, a través da Secretaría de Estado da Seguridade Social, e cuxa competencia xenérica esténdese á xestión e administración das prestacións económicas de Sistema da Seguridade Social, con excepción daquelas cuxa xestión está atribuída ao Instituto de Maiores e Servizos Sociais ou aos servizos competentes das Comunidades Autónomas.