“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LEI XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL

→ Norma legal reguladora do sistema da Seguridade Social (ámbito de aplicación e estrutura, afiliación, cotización e recadación, acción protectora, servizos sociais, asistencia social, xestión, réxime económico e infraccións e sancións), do Réxime Xeral e da Protección por Desemprego (Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/1994, de 20 de xuño -BOE 29.06.94-)