“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LIBRO DE ACTUACIÓNS DA INSPECCIÓN DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL

→ Documento rexistro no que a Inspección de Traballo e Seguridade Social reflexa as consideracións que estime conveniente na súa actividade de vixilancia das Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social (revisa o cumprimento das disposicións existentes en materia de constitución, organización, xestión e funcionamento destas)/destas)