“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LOCAL DE DESCANSO

→ Instalación de repouso para os traballadores, de dotación obrigatoria cando as condicións de seguridade e saúde da actividade ou o número de traballadores así o esixan (comedores, dormitorios....)