“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MUTUA (MATEPSS)

→ Asociacións de empresarios que, debidamente autorizados polo Ministerio de Traballo e Seguridade Social e con tal denominación, constitúanse co obxecto de colaborar, baixo a dirección, e tutela de devandito Ministerio, na xestión das continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais do persoal ao seu servizo, sen ánimo de lucro, con sujeción ás normas do Regulamento de Colaboración de Mutuas e coa responsabilidade mancomunada dos seus membros. De conformidade co establecido na disposición adicional undécima da LGSS, poderán asumir a cobertura da prestación económica por incapacidade temporal derivada de continxencias comúns do persoal ao servizo dos empresarios asociados, así como do subsidio por incapacidade temporal do Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos (RETA) e dos traballadores por conta propia incluídos no Réxime Especial Agrario da Seguridade Social (REA).