“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ORGANISMO DE CONTROL

→ É o organismo autorizado e controlado pola Administración competente en materia de industria e nomeado como talles polo Ministerio de Industria e Enerxía á Comisión Europea, aos demais Estados membros da Unión Europea e ás outras Administracións competentes do propio Estado español que realizan no ámbito regulamentario, en materia de seguridade industrial, actividades de certificación, ensaio, inspección ou auditoria. Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, institución ou asociación, ou parte ou unha combinación das anteriores, sexa pública ou privada, que teña as súas propias funcións e administración.// É a combinación dos medios humanos e materiais dispoñibles en función da consecución dun fin, segundo un esquema preciso de dependencias e interrelaciones entre os elementos que a constitúen.