“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PARALIZACIÓN DE TRABALLOS

→ Suspensión temporal no exercicio das actividades desenvolvidas por constatarse a existencia dun risco grave e inminente para a seguridade e saúde dos traballadores (ata que se consiga eliminalo). Considérase infracción moi grave (sanción entre cinco e cen millóns de pesetas) non paralizar nin suspender de forma inmediata a requirimento da Inspección de Traballo, os traballos ou renovalos sen emendar as causas que motivaron a paralización.