“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RECLAMACIÓN PREVIA

→ Requisito previo e necesario para o exercicio das oportunas accións xudiciais contra a Administración, consistente en solicitarlle que reconsidere un determinado pronunciamiento ou proceder, podendo, dese modo e no caso de que se atenda a pretensión, evitar o proceso xudicial. Recollida de residuos: Toda operación consistente en recoller, clasificar, agrupar ou preparar residuos para o seu transporte.