“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

REQUIRIMENTO DA INSPECCIÓN DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL

→ Comunicación escrita (ou por dilixencia no Libro de Visitas) en virtude da cal a autoridade actuante advirte ao empresario da existencia dunha infracción laboral, cominándolle á subsanación das deficiencias ou insuficiencias obser vadas nun prazo determinado. En materia de Prevención de Riscos Laborais o requirimento debe ser posto en coñecemento dos Delegados de Prevención