“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SINALIZACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO

→ Unha sinalización que, referida a un obxecto, actividade ou situación determinadas, proporcione unha indicación ou unha obrigación relativa á seguridade ou a saúde no traballo mediante un sinal en forma de panel, unha cor, un sinal luminoso ou acústica, unha comunicación verbal ou un sinal gestual, segundo proceda.