“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BAREMO DE INDEMNIZACIÓNS

→ Cadro que recolle tanto as lesións, mutilaciones e deformidades de carácter definitivo, causadas por accidente de traballo ou enfermidade profesional que, sen chegar a constituír unha incapacidade permanente, supón unha diminución ou alteración da integridade física do traballador, como as indemnizacións a tanto alzado que corresponden a cada unha delas..