“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PRODUCTO SANITARIO CON DISPOSITIVO DE SEGURIDADE

→

Son aqueles produtos sanitarios que incorporan sistemas de seguranza ou protección e que están deseñados co obxecto de eliminar ou minimizar os accidentes con risco biolóxico. Consideraranse produtos sanitarios con dispositivo de seguridade aqueles que figuran no anexo I e que cumpren os criterios especificados no anexo II da Orde do 15 de setembro de 2008 (DOGA 30-09-2008)