“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CUALIFICACIÓN DA INCAPACIDADE PERMANENTE

→ Declaración da situación de incapacidade permanente, efectuada polo Instituto Nacional da Seguridade Social, a través dos seus órganos, aos efectos do recoñecemento das prestacións económicas. A incapacidade permanente clasifícase con arranxo aos graos de parcial para a profesión habitual, total para a profesión habitual, absoluta para todo traballo e gran invalidez.