“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ACCIDENTE NON LABORAL

→ Lesión ou alteración da saúde derivada de accidente sempre que este non sexa consecuencia do traballo realizado. Correspóndelle a acción protectora na mesma forma que na enfermidade común, sen esixencia de período previo de cotización, salvo para acceder a pensións de incapacidade permanente absoluta ou gran invalidez, ou de morte e supervivencia, desde situacións de non-alta.