“Fai prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE

→ É o órgano paritario e colexiado de participación destinado á consulta regular e periódica das actuacións da empresa en materia de Prevención de Riscos. Obrigatoria a súa constitución a partir dos 50 traballadores, está integrado polos delegados de prevención e por igual número de representantes da empresa.