“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CONTRATISTA

→ A persoa física ou xurídica que asume contractualmente ante o promotor, con medios humanos e materiais propios ou alleos, o compromiso de executar a totalidade ou parte das obras con sujeción ao proxecto e ao contrato.