“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DESCANSO POR MATERNIDADE

→ Permiso laboral ou de inactividade no traballo por conta propia, que dá lugar á situación protexida por causa de parto, adopción e acollemento (tanto preadoptivo como permanente ou provisional), de duración taxada pola lei, que atribúe o dereito a un subsidio equivalente ao 100% da base reguladora. O pai pode gozar, simultánea ou sucesivamente, deste descanso, nas condicións que se establecen reglamentariamente.