“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ Guía Técnica INSHT: criterios de calidade dos servizos de prevención alleos

Un dos obxectivos da Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo 2007-2012 é o de mellorar a eficacia e a calidade das actuacións dos servizos de prevención alleos. Entre as medidas programadas con este obxectivo se inclúe o establecemento das ratios de recursos humanos e materiais que lles son esixibles e que foron fixadas na ORDE TIN/2504/2010.
Determinar que recursos son necesarios para poder atender a un conxunto de traballadores supón saber cantos son, onde están e a que perigos están expostos; pero necesítase tamén saber que servizos debe prestárselles tendo en conta que as características e "calidade mínima" dos devanditos servizos veñen determinadas pola normativa aplicable. É por iso que a EESST contempla a elaboración duns criterios de calidade do servizo, que son os que se presentan neste documento, que adopta a forma dunha "Guía". Estes "criterios" foron elaborados no marco do proceso de consultas previo á última modificación do Regulamento dos Servizos de Prevención e á elaboración da Orde antes mencionada; foron retocados posteriormente e novamente sometidos
a consulta, co exclusivo fin de axustalos a eses cambios normativos.
Dispoñer duns "criterios de calidade do servizo" - non vinculantes - resulta básico non só para establecer as ratios, senón, tamén como instrumento tanto para orientar as actuacións dos SPA, como para poder analizar as efectivamente desenvolvidas por estes. Mediante os criterios que se recollen no presente documento preténdese ordenar e interrelacionar as actuacións que debe
desenvolver un SPA, precisar os requisitos legais aplicables a cada unha de ditas actuacións e establecer principios de boa práctica.

↓ Descargar documento: g_criterios_calidade_INSHT.pdf