“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ Documento de orientación básica sobre o Regulamento CLP

Referente ao Regulamento (CE) n.º 1272/2008 sobre clasificación, envasado e etiquetaxe de substancias e mesturas.

 

Realizado pola ECHA (Axencia Europea de Substancias ePreparados Químicos)

 

↓ Descargar documento: orientación_reglamento_CLP_ECHA.pdf