“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ Orde ESS/66/2013, pola que se actualizan as cantidades a prezo fixado das indemnizacións por lesións, mutilacións e deformidades de carácter definitivo e non invalidantes.

As contías das indemnizacións por baremo das lesións, mutilacións e eformidades de carácter definitivo e non invalidantes, causadas por accidentes de traballo u enfermidades profesionais, reguladas no artigo 150 do texto refundido da Lei
Xeneral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/1994, de 20 de uño, quedan fixadas nos importes que se determinan no anexo.

↓ Descargar documento: Orde_ESS_66_2013_indemnizaciones_tanto_alzado.pdf