Introdución
Consellería de Traballo e Benestar. Dirección Xeral de Relacións Laborais

II Enquisa sobre as condicións de seguridade e saúde no traballo da muller en Galicia

USC. Universidade de Santiago de Compostela

Introdución

A poboación laboral feminina asalariada en Galicia no 2008 alcanzou as 413.700 traballadoras, segundo a EPA 2008, o que representa o 44,8% da poboación traballadora. As mulleres constitúen case a metade da poboación traballadora galega o que fai necesario que a perspectiva de xénero sexa contemplada na xestión da prevención de riscos laborais nas empresas, de xeito que podamos garantir os mesmos dereitos laborais, especialmente aqueles que están relacionados coa seguridade e saúde no traballo.

Con esta segunda enquisa preténdese proporcionar máis información e máis precisa tanto aos traballadores e traballadoras como aos responsables das empresas. Obter datos exclusivos da poboación feminina no ámbito da saúde laboral permitirá establecer actuacións preventivas dirixidas dun xeito específico a aqueles riscos que afectan especialmente ás mulleres traballadoras.

Informe de introdución

Fotografía de muller traballadora

Informe final da enquisa 2009 Cuestionario final Manual do enquisador

Obxectivos específicos

  • Determinar os factores de risco do contorno laboral.
  • Identificar as exposicións laborais máis frecuentes.
  • Analizar o grao de integración da perspectiva de xénero na xestión da prevención nas empresas.
  • Avaliar o grao de conciliación da vida familiar e laboral.
Mapa das enquisas feitas en Galicia