“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

Claves básicas para notificar os accidentes no traballo Publicado o 31 de julio de 2012

→ As obrigas laborais respecto á prevención de riscos no traballo recóllese na Lei 31/1995. Concretamente no seu artigo 23.3 fálanos do deber por parte dos empresarios de notificar á autoridade laboral aqueles danos que sufrisen os empregados no desenvolvemento da súa actividade.

Deste xeito, as notificacións deberán ser cumpridos polo empresario ou traballador por conta propia, producísese ou non baixa médica. Para iso poderán utilizar os modelos oficiais que se establecen na Orde Tas/2926/2002 do 19 de novembro segundo proceda e dentro dos seguintes prazos.

Prazos

  • En caso de que o accidente leve consigo ausencia do posto de traballo de polo menos un día (sen incluír o do accidente), dispoñerase dun máximo de 5 días hábiles para remitir o parte por accidente.
  • Para os casos nos que non se produza baixa médica, informarase mediante unha relación de accidentes mensual que se remitirá á entidade xestora ou colaboradora (mutua), durante os primeiros 5 días hábiles do mes seguinte ao feito.

En caso de baixa, o empresario conservará unha copia do parte a xeito de xustificante e entregará unha copia ao empregado accidentado ou a un representante deste, se el non pode recollelo persoalmente. O resto de exemplares enviaránselle á entidade xestora ou colaboradora.

Presentación

O empresario pode informar as autoridades pertinentes utilizando os citados modelos da Orgen Tas/2926/2002 ou utilizando medios electrónicos. É dicir, utilizando o sistema Delt@ (Declaración Electrónica de Accidentes de Traballo) que pode encontrarse en www.delta.mtas.es. En calquera caso, os datos solicitados divídense en varios puntos:

  • Datos do empregado: identifícanse os traballadores accidentados. En caso de ser estranxeiros, informarase co pasaporte o NIE.
  • Datos da empresa: correspondente á organización onde o devandito empregado está dado de alta na seguridade social, tendo que informar se se actúa como subcontratar, ETT ou subcontrata.
  • Modalidade de organización preventiva: marcarase a modalidade que adoptou a empresa: se foi asumida polo empresario, se se designou traballadores, se se conta cun servizo de protección propio, conxunto ou alleo... ou se non hai ningunha.
  • Lugar do accidente: especificarase se o lugar onde aconteceu a eventualidade é o centro habitual ou outro distinto, ou se se o accidente se produciu nos desprazamentos dentro da xornada laboral ou na ida ou volta ao posto. En caso de producirse nun centro de traballo haberá que marcar se pertence á empresa ou a unha contrata ou subcontratar, etc... debendo identificalas. Se se produciu nun desprazamento haberá que informar se foi de tráfico.
  • Accidente: marcarase a data do accidente de e a baixa médica, incluíndo o día, a hora do accidente e hora na xornada laboral. Tamén se describirá o accidente.
  • Datos de precisión: cumpriranse datos sobre se se avaliou o risco sobre o posto no que se produciu o accidente, o lugar exacto no que se encontraba o empregado no momento do incidente e o tipo de traballo que estaba a realizar.

Ante un accidente laboral debemos actuar de forma activa, solicitando todos os datos posibles sobre o acontecido, estudando a forma de evitar que o risco volva producirse ou minimizando os seus efectos e adoptando medidas correctoras. Aínda así, a mellor medida sempre se encontra na prevención, actuando antes de que estes teñan lugar.

 

FONTE: 30-07-2012 PREVENCIONAR